Úradná pečiatka

Čo je to ÚRADNÁ PEČIATKA?

Kľúčové slová: oprávnená osoba, okrúhla pečiatka, jednofarebný, štátny znak

Náležitosti úradnej pečiatky upravuje v českom práve § 6 zákona č. 352/2001 Sb. o používaní štátnych symbolov Českej republiky.

(1) Pečiatka s malým štátnym znakom má okrúhly tvar s priemerom 20 mm, 25 mm alebo 36 mm; malý štátny znak je vyobrazený v kruhu, po obvode ktorého je uvedený názov oprávnenej osoby, prípadne názov jej organizačnej zložky a sídlo (ďalej len "úradná pečiatka"). Ak oprávnená osoba používa viacero úradných pečiatok, tieto pečiatky obsahujú aj poradové čísla. Odtlačok úradnej pečiatky je jednofarebný. 
(2) Úradná pečiatka nesmie obsahovať veľký štátny znak.

Základné pravidlá pre úradné pečiatky:

používajú sa s priemerom 20, 25 alebo 36 mm
pečiatka obsahuje štátny znak, meno oprávnenej osoby, prípadne názov organizácie alebo jej sídlo
tieto pečiatky so štátnym znakom musia byť vždy očíslované
odtlačok úradnej pečiatky musí byť jednofarebný


Príklady úradných pečiatok:

Odporúčania pre obecné a mestské orgány:

Pri používaní pečiatok na verejných zákazkách sa odporúča postupovať podľa právneho predpisu, t. j. zákona č. 352/2001 Z. z. o používaní štátnych symbolov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sú subjekty územnej samosprávy (vrátane obcí) oprávnené, resp. povinné používať štátny znak len pri výkone prenesenej pôsobnosti. Pri výkone samostatnej pôsobnosti obce alebo ich orgány nemôžu používať malý štátny znak, pretože nejde o výkon štátnej moci, ale o výkon samosprávy, pri ktorom obce konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade uzatvárania verejnoprávnej zmluvy ide vždy o samostatnú pôsobnosť obce, a to aj v prípadoch uzatvárania verejnoprávnych zmlúv na výkon prenesenej pôsobnosti. Tieto zmluvy by preto nemali byť opatrené pečiatkou s malým štátnym znakom. Rovnako by sa takéto pečiatky nemali uvádzať na zápisniciach zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady a na výpisoch z uznesení týchto orgánov, ani na žiadostiach o súhlas s uzatvorením verejnoprávnej zmluvy. Obce môžu proti tomu používať pečiatku obce pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti (ustanovenie § 111 ods. 5 zákona č. 128/2001 Z. z. o obecnom zriadení). Môže ísť o tzv. štvorcovú pečiatku s textom zodpovedajúcim ustanoveniam § 111 ods. 1 a 3 zákona č. 128/2001 Z. z. o obecnom zriadení alebo o okrúhlu pečiatku s erbom obce alebo bez neho.