Pečiatka na legalizáciu podpisu

Čo to je PEČIATKA K LEGALIZACI PODPISU?

Kľúčové slová: podpis, pravosť, legalizácia, overenie, dokument

Jedná sa o metódu overenia Vášho dokumentu pred poveverenou osobou. Častejšie známe pod termínom "úradne overený podpis". Legalizácia podpisu sa robí pred konkrétnou osobou. Tento dokument je vlastnoručne podpísaný dotyčnou osobou, ktorá žiada o úradne overený podpis. Dokument je overený len v českom alebo slovenskom jazyku. V prípade napr. anglického dokumentu je nutné mať doložený preklad.

Legalizáciu robí osoba, ktorá splnila kvalifikačné skúšky a je tak poverená tieto úkony robiť.