V týždni od 1. do 5. júla si berieme celozávodnú dovolenku. Posledné objednávky budú odoslané v piatok 28. júna, objednávky prijaté po tomto dátume budú odoslané až v pondelok 8. júla.
Za komplikácie sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok spoločnosti REPRESS, spol. s r.o., IČO: 469 69 951, DIČ: CZ46969951, so sídlom Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 7144 /ďalej tiež „Dodávateľ“/
 2. Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z vadného plnenia /ďalej aj „reklamácia“/ v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatvorenými medzi Odberateľom a Dodávateľom spolu s informáciami o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 3. Dodávateľ môže uplatniť ustanovenia tohto reklamačného poriadku aj na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, ale v opačnom prípade sa práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady riadia zmluvou uzavretou medzi Dodávateľom a Zákazníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

II. Podmienky a spôsob uplatnenia nároku

 1. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne poštou na adresu sídla predávajúceho, telefonicky na čísle (+420) 518 341 700, (+420) 777 341 300 alebo e-mailom na adrese repress@repress.sk. Nákup reklamovaného tovaru je Kupujúci povinný preukázať nákupným dokladom. Zákazník prednostne použije nižšie uvedený vzorový formulár, ktorý je sťažovateľovi k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti REPRESS, spol. s r.o., www.repress.sk, nie je to však jeho povinnosťou.
 2. Miestom uplatnenia reklamácie je autorizované servisné stredisko výrobcu (zvyčajne uvedené na záručnom liste) alebo sídlo predajcu uvedené v článku II ods. 1 vyššie. Ak tovar nemá záručný list výrobcu, ale len záručný list dodávateľa, miestom reklamácie je vždy prevádzka dodávateľa uvedená v článku II ods. 1 vyššie.
 3. Na urýchlenie reklamačného konania sa odporúča, aby kupujúci poskytol tieto informácie:
  • Organizácia, kontaktná osoba (telefón, e-mail)
  • Kód položky dodávateľa a/alebo interný kód položky
  • Názov výrobku, na ktorý bola podaná sťažnosť
  • Reklamované množstvo (ks)
  • Číslo objednávky dodávateľa
  • Číslo DL dodávateľa/číslo faktúry
  • Dôvod sťažnosti
  • Fotodokumentácia
  • Požiadavka zákazníka
 4. Je nevyhnutné, aby ste reklamáciu uplatnili bez zbytočného odkladu, hneď po zistení závady. Akékoľvek omeškanie pri ďalšom používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri dodaní a potvrdiť jeho prevzatie v dodacom liste alebo v doklade dopravcu, ktorý nahrádza dodací list (napr. v nákladnom liste). Kupujúci je povinný všetky bezprostredne zistené nezrovnalosti tovaru (v jeho kvalite, množstve, balení a pod.) zaznamenať do tých istých dokladov (vrátane dátumu záznamu a identifikácie osoby, ktorá záznam vykonala (podpis).
 6. Dodávateľ je povinný vydať Odberateľovi potvrdenie o tom, kedy Odberateľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Odberateľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 7. Odberateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri vrátení reklamovaného tovaru alebo pri poskytnutí a dodaní vzoriek preukazujúcich vadu tovaru.
 8. Dodávateľ rozhodne o reklamácii čo najskôr, pričom zohľadní zložitosť reklamácie potrebnú na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Dodávateľ s Odberateľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
 9. Dodávateľ je povinný písomne potvrdiť zákazníkovi spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania.
 10. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia vybavená, po uplynutí tejto lehoty je Dodávateľ oprávnený účtovať primeraný poplatok za uskladnenie alebo tovar predať na vlastný účet Kupujúcemu. Dodávateľ je povinný o tomto postupe vopred informovať Odberateľa a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru. Dodávateľ je oprávnený nevydať tovar Odberateľovi, pokiaľ nie je uhradená celá suma prípadných poplatkov za opravu a skladovanie. Ak zákazník za týchto okolností odmietne prevziať tovar, ak by napríklad náklady na opravu a skladné boli vyššie ako hodnota tovaru, dodávateľ je oprávnený predať tovar tretej osobe a uspokojiť náklady, ktoré dodávateľovi vznikli pri predaji tretej osobe. O tejto skutočnosti musí byť kupujúci vopred informovaný.
 11. Ak sa obe strany nedohodnú inak, základným predpokladom pre uplatnenie reklamácie nezhody (vady) tovaru je predloženie (dodanie) celého množstva reklamovaného tovaru v originálnom balení, s originálnym identifikačným označením obalu a samotného tovaru na posúdenie a jeho písomné oznámenie dodávateľovi. 
 12. Ak zákazník už nemá k dispozícii originálny obal tovaru a rozhodol sa reklamovaný tovar zaslať späť dodávateľovi prostredníctvom dopravcu, nech vo vlastnom záujme zabalí tovar tak, aby bol tovar dostatočne chránený pred poškodením počas prepravy a v súvislosti s tým nech zabezpečí označenie tovaru potrebnými symbolmi (napr. krehký).    
 13. Reklamácie uplatnené po uplynutí záručnej doby alebo reklamácie, pri ktorých kupujúci neposkytne reklamovaný výrobok na preskúmanie alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, alebo pri ktorých nie je možné zistiť dátum výroby, nebudú uznané. 
 14. Reklamácia zákazníka bude zamietnutá, ak zákazník reklamuje vadu, ktorá už bola v minulosti reklamovaná a bola mu poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

III. Rozsah práv z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa v súvislosti so zárukou dodávateľa za akosť tovaru pri prevzatí a právami objednávateľa z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 2161 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 2. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim mal tovar vady:
  • zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
  • je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil,
  • sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu,
  • predmet je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak neexistujú technické normy,
  • vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré
  • môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie,
  • tovar sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať,
   vec zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím zmluvy.
 3. Za vadu sa nepovažuje zmena (vlastností) tovaru vyplývajúca z opotrebovania, nesprávneho používania, nevhodného alebo nesprávneho skladovania, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, poškodenia spôsobeného zákazníkom alebo treťou stranou alebo iného nevhodného zásahu.
 4. Ak sa vada objaví do jedného roka od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí.
 5. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku III ods. 2 vyššie, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len časti dodaného tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu skutočne vadného tovaru; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.
 6. Kupujúci má právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má zákazník tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 7. Ak zákazník neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu častí tovaru alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak dodávateľ nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť časť tovaru alebo tovar opraviť a ak dodávateľ neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.
 8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.
 9. Dodávateľ poskytne záruku zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, len ak je to výslovne uvedené v dodanom tovare. Záručná doba pre zákazníkov – spotrebiteľov je 24 mesiacov na nový tovar.
 10. Kupujúci uplatní svoje práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu po zistení, že tovar je chybný. Dodávateľ nezodpovedá za zvýšenie rozsahu škody, ak kupujúci používa tovar, hoci o vade vie. Ak odberateľ uplatní vadu u dodávateľa oprávnene, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a odberateľ ho nemôže používať.
 11. Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za určenie životnosti tovaru, ktorá sa mení s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo dohodu medzi zákazníkom a dodávateľom.
 12. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na:odstrániť vadu dodaním novej položky bez vady alebo dodaním chýbajúcej položky,
  • odstrániť vadu opravou predmetu,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  • odstúpiť od zmluvy.
 13. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o svojom zvolenom práve pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Dodávateľa; to neplatí, ak Kupujúci požadoval odstránenie vady a Dodávateľ mu oznámil, že vadu neodstráni, Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Ak Kupujúci neuplatní svoje právo včas, má práva podľa článku III ods. 12 až článku III ods. 14.
 14. Dodávateľ zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú do dvoch rokov od prevzatia, najmä ak sa neuplatňuje zodpovednosť za kvalitu pri prevzatí podľa článku III.2.
 15. Vada sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ak by zákazník zmluvu neuzavrel, ak by pri uzatváraní zmluvy vadu predvídal, inak ide o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.
 16. Ak je vada podstatným porušením zmluvy, zákazník má právo podľa vlastného výberu na dodanie nového tovaru, opravu, primeranú zľavu alebo odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie celej kúpnej ceny).
 17. Kupujúci má právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti, na zníženie ceny alebo na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na povahu vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre veľký počet vád.
 18. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 19. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, dodávateľ môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže dodávateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; táto voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.
 20. Ak dodávateľ neodstráni alebo odmietne odstrániť vadu včas, kupujúci môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Kupujúci nemôže zmeniť uskutočnený výber bez súhlasu dodávateľa.
 21. Ak Dodávateľ poskytol záruku za kvalitu nad rámec svojich zákonných povinností, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie Dodávateľa o povinnostiach vyplývajúcich z chybného plnenia, záručný list alebo zmluva neustanovujú inak.
 22. Ak sa zistí, že nárok je oprávnený, zákazník má nárok na náhradu nákladov, ktoré mu pri uplatňovaní jeho práva odôvodnene vznikli. 
 23. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. 
 24. Dodávateľ zároveň nemá voči zákazníkovi (spotrebiteľovi) nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou (To neplatí v prípade, ak možno predpokladať, že zo strany zákazníka – spotrebiteľa došlo k zjavnému zneužitiu práva, napríklad v prípade opakovanej neoprávnenej reklamácie).
 25. Dodávateľ vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ reklamáciu podal, čo je jej obsahom a akým spôsobom má byť reklamácia vybavená. Okrem toho dodávateľ vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania. V prípade zamietnutej reklamácie predávajúci poskytne spotrebiteľovi písomné odôvodnenie zamietnutia. 
 26. Ak nedôjde k dohode medzi zákazníkom a dodávateľom, zákazník sa môže obrátiť na existujúce systémy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov alebo na príslušný súd.
 27. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom oprávneným na vykonávanie mimosúdneho riešenia sporov je Česká obchodná inšpekcia. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke www.coi.cz.
 28. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu podľa článku III ods. 24 sa začína výlučne na žiadosť spotrebiteľa, a to len vtedy, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s dodávateľom. Návrh možno podať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď spotrebiteľ prvýkrát uplatnil sporné právo u dodávateľa.
 29. Spotrebiteľ má právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy RSO, ktorá je k dispozícii na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
 3. Formulár sťažnosti si môžete stiahnuť tu.

Tento postup podávania sťažností je účinný od 1. apríla 2024

1. 4. 2024
REPRESS, spol. s r.o., IČO: 469 69 951