Ochrana osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

I. SPRÁVCA

 1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť:

  REPRESS, spol. s r.o., IČO: 469 69 951, DIČ: CZ46969951, so sídlom Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 7144 /ďalej tiež „Spoločnosť“/.
 2. Spoločnosť nevymenovala úradníka pre ochranu údajov.
 3. Ako fyzická osoba ste subjektom spracúvaných osobných údajov. Osobné údaje sú akékoľvek informácie alebo kombinácia informácií, ktoré umožňujú identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby.
 4. Spracovanie vašich osobných údajov vykonáva spoločnosť. Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktoré sa vykonávajú pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné zverejňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia.
 5. Spracovanie vykonávajú v jej priestoroch, pobočkách a sídle jednotliví poverení zamestnanci, jej partneri alebo štatutárny orgán či spracovatelia. Spracovanie sa vykonáva prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne manuálne v prípade osobných údajov v listinnej podobe, a to pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov. Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany vášho súkromia pri využívaní svojich služieb. Spoločnosť prijala technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Spoločnosť neustále prispôsobuje svoje bezpečnostné opatrenia v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.
 6. Keďže vám chceme poskytnúť čo najvyšší komfort pri používaní našich webových stránok a profesionálny servis v rámci našich marketingových aktivít, spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje v nasledujúcich oblastiach:
  • Faster CZ, spol. s r.o., ID: 60722266;
  • FIRMADAT s.r.o, ID: 26939576;
  • Google, Facebook, Heureka
 7. Na spracovateľov sa vzťahujú rovnaké pravidlá ochrany údajov ako na prevádzkovateľa.

II. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Nie ste povinný poskytnúť spoločnosti osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je však podmienkou na to, aby s vami Spoločnosť mohla uzavrieť zmluvu alebo poskytnúť inú službu. Spoločnosť vyžaduje vaše osobné údaje len na účely Spoločnosti (z dôvodu, na účel a na dobu, ako je uvedené nižšie). V žiadnom prípade nebudú vami poskytnuté osobné údaje predané iným subjektom ani použité iným komerčným spôsobom.
 2. Spoločnosť spracúva najmä tieto vaše osobné údaje:
  1. v prípade uzavretia zmluvy s vami
   • Meno a priezvisko;
   • Adresa;
   • E-mailová adresa (IP adresa);
   • Telefón;
   • Bankové spojenie;
   • IČO a daňové identifikačné číslo (pre FO – podnikateľa);
   • Kontaktné údaje na vašich zamestnancov;
   • Ostatné údaje potrebné na plnenie zmluvy;
   • Údaje poskytnuté nad rámec platných zákonov spracované na základe vášho súhlasu;
  2. v prípade zasielania obchodných oznámení, ak nie ste zákazníkom Spoločnosti, t. j. neuzavreli ste so Spoločnosťou žiadnu zmluvu, alebo ak ste sa v Spoločnosti iba zaregistrovali
   • Meno a priezvisko;
   • E-mailová adresa;
  3. pre prípad, keď sa len pýtate, komentujete, hodnotíte
   • Meno a priezvisko;
   • E-mailová adresa;
 3. Spoločnosť získa spracúvané osobné údaje buď priamo od vás (ich poskytnutím napríklad v rámci registrácie na službu alebo z individuálnej korešpondencie s vami), alebo z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register, verejný telefónny zoznam atď.).

III. COOKIES

 1. „Na našej webovej lokalite sa používajú súbory cookie. Pri prvej návšteve našej stránky budete požiadaní o súhlas s ich používaním. 
 2. „Cookies“ sú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači alebo inom zariadení používateľa a môžu sa používať na analýzu údajov o pohybe a preferenciách používateľa na webovej lokalite.
 3. Súbory cookie používané na našich webových stránkach delíme na dva základné typy. Krátkodobé súbory cookie, ktoré sa používajú len dočasne a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do zatvorenia prehliadača, a dlhodobé súbory cookie, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie.
 4. Na tejto webovej lokalite používame súbory cookie na rôzne účely:
  • Nevyhnutné – na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky
  • Analytické – na analýzu používania webu a monitorovanie výkonu
  • Reklama – na prispôsobenie obsahu reklám a ich správne zacielenie
 5. Súbory cookie nie sú určené na identifikáciu jednotlivca, ale niektoré údaje, ktoré zhromažďujú, sa môžu považovať za „osobné údaje“, a preto poskytujeme ochranu a zabezpečujeme, aby sa používali anonymizovaným spôsobom.
 6. Súbory cookie môžete deaktivovať v nastaveniach prehliadača, ktoré sa líšia podľa konkrétneho výrobcu. Musíme vás však upozorniť, že deaktivácia súborov cookie môže spôsobiť problémy s funkčnosťou našich webových stránok. Zároveň, ak chcete používať súbory cookie na prehliadanie webovej lokality, ale nechcete, aby súbory cookie zostali v počítači po vašom odchode, môžete ich odstrániť v nastaveniach prehliadača.

IV. ZÁKONNÝ ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje sa musia spracúvať:
  1. na účely uzatvorenia zmluvy s vami – na účely vytvorenia ponuky, uzatvorenia zmluvy a jej plnenia alebo udržiavania stavu vášho zákazníckeho účtu a na účely plnenia súvisiacich zmluvných alebo zákonných povinností, ako je archivácia daňových dokladov a riešenie prípadných reklamácií.

   Zákonným základom na spracúvanie je teda:
   • plnenie zmluvy (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
   • splnenie zákonnej povinnosti (podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
   • oprávnený záujem (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR), t. j. najmä priamy marketing, kde Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje aj na účely šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných podobných služieb, dotazníka spokojnosti, zasielania prianí k narodeninám alebo PF a na vykonávanie jednoduchej analytiky (napr. meranie návštevnosti webovej stránky atď.),
   • udelenie súhlasu (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR), napr. na zasielanie obchodných oznámení, ktoré nespadajú pod priamy marketing, t. j. najmä zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa ponuky tovaru alebo služieb tretích strán;
  2. v prípade zasielania obchodných oznámení v situácii, keď nie ste zákazníkmi Spoločnosti, t. j. neuzavreli ste so Spoločnosťou žiadnu zmluvu, alebo v prípade, že ste sa v Spoločnosti iba zaregistrovali, je právnym základom spracúvania váš súhlas (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR). V prípade súhlasu sa spracúvanie vykonáva na účely ponúkania služieb, zasielania obchodných oznámení a informovania o podujatiach Spoločnosti atď.
  3. v prípade, že len položíte otázku, pripomienku alebo recenziu, je právnym dôvodom spracovania splnenie (pre)zmluvnej povinnosti (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje sa budú spracovávať len počas nevyhnutného obdobia:
  • v prípade uzavretia zmluvy budú vaše osobné údaje spracúvané po dobu určenú na plnenie zmluvy a následné uchovávanie daňových dokladov za objednanú a dodanú službu alebo tovar; máte však právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • ak udelíte súhlas, vaše osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 3 rokov, najdlhšie však do odvolania súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov,
  • v prípade, že ste iba vyplnili kontaktný formulár, ak nedôjde k následnému uzatvoreniu zmluvy, po dobu 3 rokov, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú z tohto dôvodu, máte právo namietať proti ďalšiemu spracúvaniu.
 2. Svoju námietku proti spracúvaniu osobných údajov môžete spoločnosti zaslať písomne na adresu spoločnosti alebo e-mailom na gdpr@repress.cz.

VI. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spracovanie vašich osobných údajov vykonáva spoločnosť, t. j. správca údajov, ale osobné údaje môžu pre spoločnosť spracúvať aj iné osoby, ktorými môžu byť:
  • dodávatelia externých služieb pre spoločnosť (zvyčajne programátorské služby alebo iné služby technickej podpory, serverové služby atď.),
  • prevádzkovatelia záložných serverov alebo prevádzkovatelia technológií používaných Spoločnosťou, ktorí ich spracúvajú s cieľom zabezpečiť funkčnosť príslušných služieb Spoločnosti.
 2. Ak ste so spoločnosťou uzavreli zmluvu, môže vaše osobné údaje spracúvať aj spoločnosť:
  • v nevyhnutnom rozsahu daňoví poradcovia, audítori, právnici Spoločnosti, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely poskytovania poradenských služieb,
  • spoločnosti v tej istej skupine ako Spoločnosť,
  • osobné údaje týkajúce sa dlžníkov, ktorí majú dlhy po splatnosti, môžu byť tiež poskytnuté poisťovniam alebo inkasným agentúram na účely vymáhania alebo vymáhania dlhov voči Spoločnosti,
  • poskytovateľov platobných brán,
  • transportér,
  • osobné údaje sa môžu na požiadanie alebo v prípade podozrenia z porušenia predpisov odovzdať aj orgánom verejnej moci,
  • prípadne iných poskytovateľov podobných služieb, ktoré spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.
 3. Spoločnosť nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VII. VAŠE PRÁVA

 1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov spoločnosťou máte právo na:
  • požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť spracúva,
  • požiadať spoločnosť o vysvetlenie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov,
  • požiadať spoločnosť o prístup k vašim osobným údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu („Prístup k osobným údajom“ znamená právo získať od prevádzkovateľa informácie (potvrdenie) o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak sa spracúvajú, právo získať tieto osobné údaje a nasledujúce informácie: účely spracúvania, kategóriu dotknutých osobných údajov, zoznam príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, plánovanú dobu uchovávania osobných údajov, existenciu práva
  • požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak ich nezískate od dotknutej osoby, skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania),
  • opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,
  • požadovať, aby spoločnosť vymazala vaše osobné údaje alebo obmedzila ich spracúvanie (toto právo máte, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracúvanie, namietate proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, osobné údaje boli spracúvané nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť),
  • prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi (inými slovami, máte právo na prenosnosť údajov alebo možnosť získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za určitých podmienok a právo na prenos týchto údajov k inému prevádzkovateľovi bez prekážok. Ak o to požiadate, máte tiež právo, aby sme vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte preniesli inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a to za týchto podmienok: spracúvanie je založené na právnom základe, súhlase alebo zmluve a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Pri dodržiavaní práva na prenosnosť nesmieme nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody iných osôb),
  • odvolať súhlas udelený na spracovanie vašich osobných údajov,
  • v prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu spoločnosti vzniesť námietku (Po vznesení námietky nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov),
  • v prípade akýchkoľvek pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov sa obráťte na Spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111; www.uoou.cz.
 2. Nechceme sklamať dôveru, ktorú ste nám poskytnutím svojich osobných údajov prejavili, a sľubujeme, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti vašich údajov.
 3. Vaše údaje budú spracúvať len tí naši zamestnanci alebo dodávatelia, ktorí ich nevyhnutne potrebujú na svoju činnosť, aby sme vám mohli vždy poskytovať tie najlepšie služby a tovar. Ostatní zamestnanci nebudú mať k vašim údajom prístup.
 4. Zároveň je pre nás samozrejmosťou najvyššia možná úroveň technického zabezpečenia, ktorú budeme neustále zvyšovať, aby sme vašim osobným údajom mohli vždy poskytnúť najvyšší štandard bezpečnosti.

1. 4. 2024
REPRESS, spol. s r.o., IČO: 469 69 951