V týždni od 1. do 5. júla si berieme celozávodnú dovolenku. Posledné objednávky budú odoslané v piatok 28. júna, objednávky prijaté po tomto dátume budú odoslané až v pondelok 8. júla.
Za komplikácie sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

REPRESS, spol. s r.o., IČO: 469 69 951, DIČ: CZ46969951, so sídlom Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, CZ Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 7144 /ďalej tiež „Dodávateľ“/.

Zákazník/kupujúci sa v týchto VOP označuje ako „Odberateľ“.

Platnosť zmluvných podmienok

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami /ďalej aj ako „VOP“/ si Dodávateľ a Odberateľ upravujú vzájomné práva a povinnosti v rámci jednotlivých obchodných prípadov predaja tovaru, poskytovania služieb alebo vykonávania prác (ďalej vo VOP predaj tovaru, poskytovanie služieb alebo vykonávanie prác súhrnne označované ako „dodávka tovaru“), pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami v písomnej zmluve výslovne upravené inak. Tieto VOP sa vzťahujú aj na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu Dodávateľa. Internetový obchod je prevádzkovaný Dodávateľom na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.obchodpeciatok.sk /ďalej aj ako „Internetová stránka“/, prostredníctvom webového rozhrania /ďalej aj ako „Webové rozhranie obchodu“/.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. apríla 2024. 

Úvodné ustanovenia

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy alebo objednávky, ku ktorej sú pripojené. 

Na účely týchto VOP sa zmluvou rozumie písomná objednávka zákazníka potvrdená dodávateľom. Dodávateľ je oprávnený potvrdiť objednávku písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Tieto VOP nahrádzajú všetky ostatné ústne a písomné vyhlásenia a dohody strán týkajúce sa jednotlivých obchodných prípadov, s výnimkou samotnej zmluvy. 

Tieto VOP sa zobrazujú na webovej stránke www.repress.sk, a tým umožňujú ich archiváciu a reprodukciu zo strany Odberateľa.

Tieto VOP sú zákazníkovi dostatočne sprístupnené pred samotným dodaním tovaru a zákazník má možnosť sa s nimi podrobne oboznámiť. 

Zákazník je v pozícii spotrebiteľa alebo podnikateľa. 

Na účely týchto VOP sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s Dodávateľom mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania /ďalej tiež „spotrebiteľ“/. 

Podnikateľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku a uzatvorí s Dodávateľom zmluvu (ďalej aj ako „podnikateľ“). Na účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje aj orgán štátnej správy alebo samosprávy.

Tieto VOP sa primerane vzťahujú aj na uzatváranie zmlúv o zákazkovej výrobe Dodávateľom medzi Dodávateľom a Zákazníkom prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Dodávateľ môže kedykoľvek zmeniť alebo doplniť znenie týchto VOP. Toto ustanovenie však nemá vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzavretých pred nadobudnutím účinnosti nových VOP.

Uzatváranie kúpnych zmlúv/objednávok a ich plnenie

Internetový obchod

Internetový obchod obsahuje Tovar ponúkaný na predaj Dodávateľom. Každá ponuka konkrétneho Tovaru obsahuje aj označenie Tovaru a popis jeho vlastností, konečnú cenu v mene EURO vrátane všetkých daní a poplatkov, skladovú dostupnosť, náklady na dodanie Tovaru a informácie o spôsobe použitia, ak je to vzhľadom na povahu Tovaru potrebné.

Registráciou účastníka na webovej lokalite získa účastník prístup k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania si môže Odberateľ objednávať tovar /ďalej aj ako „používateľský účet“/. Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, Odberateľ si môže objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Zákazník je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené Zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Dodávateľ za správne.

Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom.Odberateľ je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

Odberateľ nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať používateľské konto.

Dodávateľ môže zrušiť používateľský účet, najmä ak zákazník nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak zákazník porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane zmluvných podmienok).

Odberateľ berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia dodávateľa alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

Odberateľ vloží vybraný Tovar, ktorý je súčasťou ponuky internetového obchodu a ktorý má v úmysle kúpiť, do virtuálneho košíka. Po prihlásení Odberateľa, po registrácii s použitím platných prístupových údajov alebo po vyplnení identifikačných údajov v prípade nákupu bez registrácie je Odberateľ vyzvaný, aby si zvolil spôsob doručenia Tovaru a spôsob platby za Tovar. Ak je niektorá z týchto služieb spoplatnená, Odberateľ je automaticky informovaný o cene tejto služby a konečnej cene nákupu.

Zákazník má právo kedykoľvek pred odoslaním (potvrdením) objednávky skontrolovať a zmeniť vstupné údaje uvedené v objednávke /ďalej tiež „objednávka“/. Odoslaním (potvrdením) Objednávky Zákazník akceptuje ponuku Tovaru vloženého do košíka a ponúkaných služieb, súhlasí s týmito VOP a dáva Dodávateľovi neodvolateľný návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

Dodávateľ po doručení Objednávky Odberateľovi potvrdí jej doručenie elektronickou poštou na elektronickú adresu Odberateľa uvedenú v používateľskom konte pri registrácii jeho používateľského konta alebo v Objednávke /ďalej aj ako „elektronická adresa Odberateľa“/, a to v pracovných dňoch spravidla do 24 hodín od doručenia Objednávky.

Kúpna zmluva je medzi Dodávateľom a Zákazníkom uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia o prijatí Objednávky Dodávateľom Zákazníkovi. Pre vylúčenie pochybností, Kúpna zmluva nie je uzavretá, ak Dodávateľ Objednávku Odberateľa neakceptuje alebo ju akceptuje s výhradou. Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu s Odberateľom v prípade, ak je Odberateľ osobou, ktorá podstatným spôsobom alebo opakovane porušila skôr uzavreté Kúpne zmluvy alebo VOP, alebo osobou, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči Dodávateľovi.

Všetky prezentácie Tovaru umiestnené v Internetovom obchode majú informatívny charakter a Dodávateľ nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom Tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Dodávateľ si vyhradzuje právo nedodať vybraný Tovar Zákazníkovi vo výnimočných prípadoch, najmä ak boli v Internetovom obchode omylom uvedené zjavne chybné alebo neštandardné informácie, najmä o vybranom Tovare, jeho cene alebo termíne dodania, alebo ak je Tovar vypredaný a trvalo nedostupný. V takýchto prípadoch sa Predávajúci zaväzuje vrátiť Zákazníkovi peňažnú čiastku zaplatenú na základe Kúpnej zmluvy alebo Objednávky.

Odoslaním (potvrdením) Objednávky Zákazník súhlasí s týmito VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP oboznámiť pred uzatvorením Objednávky. Tieto VOP sú Zákazníkovi kedykoľvek k dispozícii na internetovej stránke www.repress.sk a Zákazník s nimi musí súhlasiť aj pred potvrdením Objednávky.

Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Objednávateľ.

Zákazková výroba

V prípade zákazkovej výroby dostane zákazník na základe svojej požiadavky od dodávateľa cenovú ponuku a po odsúhlasení ceny a dodacích podmienok predloží dodávateľovi písomnú objednávku, ku ktorej sa dodávateľ vyjadrí alebo ju potvrdí. Potvrdením objednávky dodávateľom vzniká kúpna zmluva. 

Realizácii objednávky môže predchádzať korektúra a schválenie údajov pre tlač alebo výroba vzoriek a štočkov podľa dohody oboch strán.

V prípade personalizácie údajov jej realizácii predchádza oprava údajov a jej schválenie.

Cena tovaru a platobné podmienky

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Cena Tovaru je platná v čase zverejnenia ponuky Dodávateľom v Internetovom obchode. Platby za dodanie Tovaru, ostatné služby a akékoľvek iné poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene Tovaru, ale sú účtované osobitne a celková konečná cena vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré je Zákazník povinný zaplatiť v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy, je navýšená o tieto služby alebo poplatky, o čom je Zákazník informovaný pred odoslaním (potvrdením) Objednávky.

Ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak a Internetový obchod neumožňuje Zákazníkovi zvoliť si niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby, Zákazník je oprávnený zvoliť si príslušný spôsob platby a zaplatiť dohodnutú cenu za Tovar v lehote uvedenej v Kúpnej zmluve týmito spôsobmi:

 • na dobierku, t. j. v hotovosti pri doručení prepravnou službou, ktorú si zákazník zvolil;
 • bezhotovostným prevodom pred dodaním Tovaru na účet Dodávateľa vedený v FIO banke, a.s., č. ú.: 2200312366/8330, IBAN: SK61 8330 0000 0022 0031 2366.
  po troch platbách na dobierku alebo po troch bezhotovostných platbách pred dodaním Tovaru bezhotovostne, je možné v konkrétnom prípade dohodnúť možnosť platby na základe
 • faktúry so splatnosťou 14 dní od vystavenia. Konečné schválenie tohto spôsobu platby je na rozhodnutí Dodávateľa.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena za Tovar splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, ak daňový doklad nestanovuje dlhšiu lehotu. 

Dodávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním Tovaru Zákazníkovi. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

V prípade bezhotovostnej platby je Odberateľ povinný pri úhrade kúpnej ceny za objednaný Tovar uviesť na vystavenom platobnom doklade (faktúre) variabilný symbol platby oznámený mu Dodávateľom – variabilným symbolom bude číslo faktúry; povinnosť Odberateľa zaplatiť kúpnu cenu alebo zálohu je splnená okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Dodávateľa.

Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny poskytnuté dodávateľom zákazníkovi nie je možné kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, dodávateľ vystaví odberateľovi daňový doklad – faktúru – za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Dodávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Dodávateľ vystaví odberateľovi daňový doklad – faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej forme na elektronickú adresu odberateľa.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenska. V prípade, že predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok na bezplatné dodanie tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny tovaru, ktorý má byť dodaný, vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že Kupujúci čiastočne odstúpi od Kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom Kupujúci neodstúpil od Kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú dopravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo Kupujúceho na bezplatnú dopravu tovaru zaniká a Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za dopravu tovaru.

Poštovné a balné sa účtuje podľa platného cenníka prepravcu. Ak nie je v internetovom obchode uvedené inak, platia nasledujúce poplatky:

 • nad 10 000 Kč bez DPH, predávajúci uhradí náklady na dopravu na Slovensku,
 • od 7.000 Kč – 9.999 Kč bez DPH, kupujúci hradí prepravné náklady (paleta á 700 Kč bez DPH),
 • od 5.000 Kč – 6.999 Kč bez DPH, kupujúci hradí prepravné náklady (paleta 800 Kč bez DPH),
 • od 3.000 Kč – 4.999 Kč bez DPH kupujúci hradí náklady na dopravu (balík PPL á 200,- Kč bez DPH).*

*(podľa podmienok prepravcu je maximálna hmotnosť balíka stanovená na 31,5 kg a maximálna veľkosť balíka je stanovená na 120x60x60 cm, pričom súčet obvodu a dĺžky nesmie presiahnuť 360 cm).

Cena za dopravu je podrobnejšie uvedená na tejto podstránke.

Minimálna hodnota objednávky je 3 000 Kč bez DPH. V prípade veľkoobchodnej objednávky v hodnote nad 10 000 Kč bez DPH sa kupujúcemu neúčtuje poštovné a balné, ak nie je ďalej uvedené inak.

 Pri zákazkovej výrobe sa kupujúcemu účtuje poštovné a balné takto:

 • pri objednávkach nad 10.000 Kč bez DPH – bezplatne po celom Slovensku,
 • pri objednávkach od 7.000 Kč bez DPH do 9.999 Kč bez DPH – 700 Kč/paleta,
 • pri objednávkach od 5.000 Kč bez DPH do 6.999 Kč bez DPH – 800 Kč/paleta,
 • pri objednávkach od 3.000 Kč bez DPH do 4.999 Kč bez DPH – 200 Kč/balík/PPL*

*(podľa podmienok prepravcu je maximálna hmotnosť balíka stanovená na 31,5 kg a maximálna veľkosť balíka je stanovená na 120x60x60 cm, pričom súčet obvodu a dĺžky nesmie presiahnuť 360 cm).

Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Dodacie podmienky

Internetový obchod

Tovar je na sklade, ak nie je v internetovom obchode uvedené inak. Tovar, ktorý je na sklade, Dodávateľ odosiela Zákazníkovi v pracovný deň, spravidla do 48 hodín, alebo deň po pripísaní kúpnej ceny na účet Dodávateľa, ak je kúpna cena zaplatená vopred. To neplatí pre personalizované tlačoviny (dotlač). Zákazník bude vždy informovaný o akomkoľvek oneskorení dodania nad 5 pracovných dní.

Zákazník je povinný prevziať objednaný Tovar a pri jeho prevzatí ho riadne skontrolovať a preskúšať. Ak nie je možné skontrolovať Tovar pri jeho prevzatí, je Zákazník povinný tak urobiť najneskôr do 2 pracovných dní po jeho prevzatí a oznámiť Dodávateľovi zistené vady.

Zásielky, ktoré sa Dodávateľovi vrátia ako nevyzdvihnuté, sa Zákazníkovi opätovne zašlú len na jeho žiadosť a Zákazník je vždy povinný uhradiť Dodávateľovi poštovné za opätovné zaslanie. V každom prípade je Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi minimálne náklady na poštovné a balné.

Dodávateľ bude informovať Odberateľa e-mailom pri expedícii Tovaru zo skladu Dodávateľa o expedícii Tovaru na miesto určené Odberateľom /ďalej tiež „Miesto plnenia“/. Doručenie Tovaru sa uskutoční prostredníctvom príslušného dopravcu Dodávateľa. V prípade, že Odberateľ neprevezme Tovar v dohodnutom termíne alebo ak Tovar nie je možné dodať z dôvodov na strane Odberateľa, a to ani opakovane v náhradnom termíne, Tovar sa vráti Dodávateľovi. Tovar sa nedodáva mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je v jednotlivom prípade dohodnuté inak.

Zákazková výroba

V prípade zákazkovej výroby sa Tovar vo väčšine prípadov dodáva na Miesto plnenia uvedené v Kúpnej zmluve, pokiaľ sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú na dodaní do skladu Dodávateľa. V prípade dodania na Miesto plnenia sa Tovar odovzdá príslušnému dopravcovi, ktorý zabezpečí prepravu pre Dodávateľa.

Dokladom o prijatí zásielky je podpísaný dodací list.

Ak je prepravný obal vratný (napr. palety), je to uvedené na dodacom liste a zákazník je povinný ho vrátiť do dvoch mesiacov. Ak tak dodávateľ neurobí, má právo fakturovať zákazníkovi dvojnásobok kúpnej ceny.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

Dodávateľ zodpovedá Zákazníkovi za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru Objednávateľom:

 • zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
 • je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil,
 • sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu,
 • predmet je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo priemyselné predpisy, ak neexistujú technické normy,
 • vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie,
 • tovar sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať,
 • vec zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím zmluvy.

Ak Tovar nemá vyššie uvedené vlastnosti, môže Zákazník požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti Tovaru, môže Zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže Zákazník odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. 

Kupujúci má právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčiastok aj v prípade odstrániteľnej vady, ak Tovar nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Zákazník tiež právo odstúpiť od zmluvy. 

Ak Zákazník neodstúpi od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu súčiastok alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. 

Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak Dodávateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť časť Tovaru alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, ak Dodávateľ neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo Kupujúcemu značné ťažkosti.

Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, považuje sa Tovar za vadný už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.

Dodávateľ má povinnosti z chybného plnenia minimálne v rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z chybného plnenia. 

Ak je predmetom kúpy predmet s digitálnymi vlastnosťami, dodávateľ zabezpečí, aby sa zákazníkovi poskytli dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií dodávateľ zabezpečí, aby boli odberateľovi poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si predmet zachoval vlastnosti uvedené v tomto článku VOP aj po prevzatí, a aby bola dostupnosť takýchto aktualizácií oznámená odberateľovi

 • na obdobie dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia podľa kúpnej zmluvy, a na celé obdobie, ak je poskytovanie dohodnuté na obdobie dlhšie ako dva roky,
 • tak dlho, ako môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytnúť jednorazovo; to sa posudzuje podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a na povahu záväzku.

Ustanovenia tohto článku VOP sa neuplatnia, ak Dodávateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy výslovne oznámil Zákazníkovi, že aktualizácie nebudú poskytované a Zákazník s tým pri uzavretí Kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

Ak zákazník neaktualizuje v primeranej lehote, nemá žiadne práva z vady, ktorá vznikla len v dôsledku neaktualizácie. To neplatí, ak zákazník nebol upozornený na aktualizáciu alebo dôsledky neaktualizácie, alebo ak neaktualizoval alebo aktualizoval nesprávne v dôsledku chyby v návode. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého časového obdobia a ak sa počas tohto časového obdobia podľa tohto článku VOP prejaví alebo vyskytne vada, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za poskytnutú vadne.

Zákazník – spotrebiteľ je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom Tovare v priebehu dvoch rokov od prevzatia. 

Ak je na predávanom Tovare, jeho obale, v návode priloženom k Tovaru alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej sa Tovar môže používať v súlade s inými právnymi predpismi, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa Dodávateľ zaväzuje, že Tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. 

Ak Kupujúci oprávnene vytkol Dodávateľovi vadu Tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže vadný Tovar používať. Toto ustanovenie sa nevzťahuje v prípade Tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo v prípade použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vady, alebo ak Kupujúci vadu spôsobil.

Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa uplatňujú voči Dodávateľovi. Ak je však v potvrdení vydanom Dodávateľom o rozsahu práv zo zodpovednosti za vady uvedená iná osoba určená na vykonanie opravy, ktorá sa nachádza u Dodávateľa alebo v mieste bližšom k Odberateľovi, uplatní Odberateľ právo na opravu u osoby určenej na vykonanie opravy. Okrem prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety, je Dodávateľ povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne v sídle Dodávateľa. 

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a objednávateľ o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju zákazník požadoval.

Po uplynutí 30-dňovej lehoty podľa predchádzajúceho odseku môže zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

Dodávateľ je povinný vydať Odberateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Odberateľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Odberateľ požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené dodávateľom na vykonanie opravy.

Kupujúci môže uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady Tovaru najmä osobne na adrese Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, CZ, telefonicky na čísle (+420) 518 341 700, (+420) 777 341 300 alebo e-mailom na adrese repress@repress.sk.

Zákazník je povinný informovať Dodávateľa o svojom zvolenom práve pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zákazník nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu dodávateľa; to neplatí, ak zákazník požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

Kto má právo podľa § 1923 Občianskeho zákonníka, má nárok aj na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však dodávateľ neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd právo neprizná, ak dodávateľ namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.

Podmienky spracovania osobných údajov, zasielania obchodných oznámení a ukladania súborov cookie

Dodávateľ splní svoju informačnú povinnosť voči Odberateľovi v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) /ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“/ súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Odberateľa na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely verejnoprávnych povinností Dodávateľa prostredníctvom samostatného dokumentu.

Odberateľ súhlasí v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov so zasielaním obchodných oznámení Dodávateľom na elektronickú adresu alebo telefónne číslo Odberateľa.

Odberateľ súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky Dodávateľa vyplývajúce z Kúpnej zmluvy je možné plniť bez ukladania súborov cookie na počítači Odberateľa, Odberateľ môže súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Odstúpenie od internetového obchodu

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť od prevzatia Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné aj vtedy, ak je v posledný deň lehoty odoslané Dodávateľovi na adresu Dodávateľa – Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, alebo elektronicky na adresu: repress@repress.sk. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Odberateľ použiť vzorový formulár poskytnutý Dodávateľom, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

Ak Zákazník – spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, zaslať alebo odovzdať Dodávateľovi Tovar, ktorý od neho prijal. Zákazník – spotrebiteľ preukáže pôvod Tovaru priložením dokladu o kúpe alebo záručného listu (ak bol dodaný spolu s Tovarom) alebo iným spôsobom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Zákazník – spotrebiteľ, a to aj v prípade, ak Tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

Ak Zákazník – spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Dodávateľ mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, vráti všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného Tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom. Dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky Odberateľovi – spotrebiteľovi skôr, ako mu Odberateľ – spotrebiteľ odovzdá Tovar alebo preukáže, že Tovar Dodávateľovi odoslal.

Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na Tovare proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak si však Zákazník – spotrebiteľ pri objednávaní Tovaru zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Dodávateľom v jeho Internetovom obchode, Dodávateľ uhradí Zákazníkovi – spotrebiteľovi náklady na doručenie Tovaru len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

Zákazník – spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar v pôvodnom obale alebo v obale, ktorý zabráni poškodeniu Tovaru počas prepravy, v kompletnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo dodané spolu s Tovarom. Odberateľ – spotrebiteľ zodpovedá Dodávateľovi za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako to vyžaduje jeho povaha a vlastnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade Tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho – spotrebiteľa alebo pre jeho osobu; Tovaru, ktorý podlieha skaze; Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; Tovar v zapečatenom obale, ktorý kupujúci-spotrebiteľ vyňal z obalu a ktorý nemožno vrátiť z hygienických dôvodov; zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačový softvér v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.

V prípadoch, kedy má Objednávateľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je Dodávateľ tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia Tovaru Objednávateľom. V takom prípade Dodávateľ vráti Objednávateľovi Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to na účet určený Objednávateľom.

Ak sa darček odovzdáva zákazníkovi spolu s tovarom, darovacia zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom sa uzatvára s podmienkou, že ak zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká a zákazník je povinný darček spolu s tovarom vrátiť dodávateľovi.

Ak Zákazník nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, ustanovenia tohto článku VOP sa neuplatňujú.

Dodávka
Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy sa druhej strane doručuje písomne, elektronickou poštou alebo osobne.

Dodacia adresa predávajúceho je Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, CZ alebo elektronická adresa repress@repress.sk.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Vzťahy neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Kúpna zmluva vrátane VOP je u Dodávateľa uložená v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Dodávateľ nie je vo vzťahu k zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Materiály uverejnené v internetovom obchode môžu byť chránené autorskými právami. Produkty a služby uvedené v internetovom obchode, informácie o nich a ich obrázky môžu byť chránené inými právami duševného vlastníctva tretích strán. Názvy a označenia Tovarov, služieb, spoločností a firiem môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Dodávateľ má právo ponechať si niekoľko kusov Tovaru (tu sa myslí najmä polygrafické výrobky, ako sú knihy atď., na ktorých výrobe sa podieľal) a použiť ich na referencie pre iných zákazníkov alebo na propagačné účely, ako je prezentácia jeho práce na výstavách a veľtrhoch. Dodávateľ má ďalej právo zverejňovať fotografie Tovaru (alebo jeho častí) na svojich webových stránkach, sociálnych sieťach, v katalógoch a zachytávať Tovar na fotografiách a filmoch z výroby. Za týmto účelom Kupujúci vyhlasuje, že v prípade, ak Tovar (alebo jeho časti) podlieha autorskoprávnej ochrane (alebo obdobnej ochrane práv duševného vlastníctva), má všetky potrebné povolenia od autora príslušného autorského diela, ktoré Predávajúcemu umožňujú výkon jeho práv dohodnutých v tomto bode.

Vybavovanie reklamácií zákazníka – spotrebiteľa zabezpečuje dodávateľ prostredníctvom elektronickej adresy repress@repress.sk. Dodávateľ zasiela informácie o vybavení reklamácie odberateľa na elektronickú adresu odberateľa.

Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz. Na riešenie sporov medzi Dodávateľom a Odberateľom z Kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľba práva podľa predchádzajúcej vety nezbavuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade neexistencie voľby práva podľa článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o z nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Dodávateľ je oprávnený predávať Tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

1. 4. 2024
REPRESS, spol. s r.o., IČO: 469 69 951

Zásady ochrany osobných údajov


Aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov je uvedená na tejto podstránke

Postup pri podávaní sťažností


Aktualizované podmienky týkajúce sa zásad a podmienok podávania sťažností sú uvedené na tejto podstránke