V dôsledku chrípkovej epidémie sa môže výroba a expedícia pečiatok oneskoriť až o niekoľko dní. Ďakujeme za pochopenie.

Prehlásenie so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie so spracovaním osobných údajov

spoločnosti REPRESS, spol. s r. o., IČ: 46969951 v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, a zákonom č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti


Článok 1
Predmet

1.1.       Týmto dokumentom by sme Vás radi informovali o naších povinnostiach správcu Vaších osobných údajov a Vaších právach pri spracovávaní Vaších osobných údajov v súvislosti s používaním naších webových stránok i práce s osobnými údajami v našej spoločnosti obecne.

1.2.   Sme spoločnosť REPRESS, spol. s r. o., IČ: 46969951, so sídlom Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín CZ, http://www.repress.sk, email pre kontaktovanie: repress@repress.sk, podľa zákona správcu údajov, kedy zodpovedáme za bezpečné spracovanie Vaších osobných údajov.

1.3.   Ste ako fyzická osoba subjektom osobných údajov, ktoré sú spracovávané.

1.4.   Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia alebo kombinácia informácií, ktorá umožní identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

1.5.   Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý sa prevádza pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporádanie, štrukturovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie, či skombinovanie, omedzenie, vymazanie alebo zničenie.

1.6.  Z dôvodu toho, že Vám chceme poskytnúť najvyšší možný komfort v používaní naších webových stránok a profesionálny servis v oblasti naších marketingových aktivít spolupracujeme na spracovaní Vaších osobných údajov v týchto oblastiach so spoločnosťami:

 • Faster CZ, spol. s r.o., IČ: 60722266
 • FIRMADAT s.r.o, IČ: 26939576
 • COLOP Stempelerzeugung Skopek Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, IČ: FN 25 588 f
 • Google, Seznam, MailChimp, Facebook, Smartsupp, Heuréka, Privy

        Spracovatelia dbajú na pravidlá ochrany osobných údajov rovnako ako správca údajov.

 

Článok 2
Účely spracovaní osobných údajov

2.1.  Vždy, keď budeme chcieť Vaše osobné údaje spracovávať, informujeme Vás, z akého dôvodu Vaše osobné informácie budeme spracovávať či pre aký účel od Vás žiadame súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Článok 3
Cookies

3.1.  Na naších stránkach sú používané cookies. Pri prvom príchode na naše stránky budete požiadaní o súhlas s jejich používaním. Cookies sú drobné súbory, ktoré sa ukladajú v počítači či inom zariadení užívateľa a je možné ich prostrednictvom analyzovať dáta o pohybu a preferenciách užívateľa na webových stránkach.

3.2.  Naše stránky využívajú niekoľko druhov cookies: session cookies, persistent cookies a google analytics cookies.

3.3.  „Session cookies“ sú po zatvorení prehliadaču zmazané a naďalej nie su využívané. Ak prechádzate našimi webovými stránkami, tak session cookiesnám pomáhajú prispôsobovať obsah stránok tak, aby náš web bol pre Vás, čo nejefektivnější. Tieto súbory sú chránené tak, aby ani pred zmazaním nemohli byť zneužité treťou osobou.

3.4.  „Persistent cookies“ zostávajú uložené v počítači po dlhšiu dobu, pokial ich sami nezmažete. Pomáhajú nám predovšetkým rozpoznávať preferencie naších zákazníkov.

3.5.  „Google analytics cookies“ sú súbory, ktoré využívá spoločnosť Google k vytváraniu správ o našom webu tak, aby sme ho mohli dlhodobo úspešne optimalizovať.

3.6.  Cookies nemajú za ciel identifikáciu jedinca, ale niektoré údaje, ktoré zhromažďujú, môžu byť považované za „osobné údaje“, a preto im poskytujeme ochranu a dbáme na ich anonymizované používanie.

3.7.  Deaktivovať cookies môžete v nastavení Vášho internetového prehliadču, ktoré sa líšia podľa konkrétneho výrobcu. Musíme Vás, však upozorniť, že deaktiváciou cookies môže dojsť k problémom s funkčnosťou nášho webu. Zároveň ak chcete využiť cookies k prehliadaní webových stránok, ale po opustení počítaču nechcete cookies ďalej ponechať v počítači, môžete ich prostrednictvom prehliadaču vymazať v nastaveniach.

3.8.  Pre deaktiváciu Google analytics cookies pre všetky webové stránky je možné využiť následujúcu opt-out mechaniku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Článok 4
Právne dôvody spracovamie osobných údajov

4.1    Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, ak je prítomný aspoň jeden z týchto právnych dôvodov:

 • udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov ku konkrétnemu účelu
 • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou, alebo pre prevedení opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť
 • splnenie právnej povinnosti uloženej správcovi zákonom či orgánom verejnej moci
 • spracovanie je nevyhnutné pre účely naších oprávnených záujmov či záujmov tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednost Vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov.

 

Článok 5
Vaše práva

5.1    Máte právo na prístup k Vaším osobným údajom. Prístupom k osobným údajom sa rozumie právo získať od správcu informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie su Vaše osobné údaje spracovávané a pokiaľ sú spracovávané, máte právo tieto osobné údaje získať a zároveň máte právo získať následujúce informácie:

 • účely spracovávaní
 • kategórie dotknutých osobných údajov
 • zoznam príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupenené
 • plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené
 • existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo vzniesť námietku
 • právo podať sťažnosť u dozorového úradu
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie su získané od subjektu údajov
 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania

5.2  Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

5.3  Máte právo na vymazanie osobných údajov za splnenie aspoň jednej z podmienok:

 • osobné údaje už nie su potrebné pre účely, pre ktoré boly zhromáždené alebo inak spracované
 • odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre zpracovanie
 • vznesiete námietky proti spracovaní a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie
 • osobné údaje boli spracované protiprávne
 • osobné údaje musia byť vymazané k splnení právnej povinnosti

5.4 Máte právo na obmedzené spracovanie osobných údajov pri splnení aspoň jednej z podmienok:

 • popierate presnosť osobních údajov
 • spracovanie osobných údajov je protiprávne
 • odmietneme Vaše osobné údaje vymazať a Vy namiesto toho žiadate obmedzenie využitie
 • osobné údaje už nepotrebujeme pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určení, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
 • vzniesol ste námietku proti spracovaniu

5.5.  Máte právo na prenesenie údajov alebo možnosť za určitých podmienok získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a už ste nám ich poskytol v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ďalej máte právo predať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby sme Vám bránili. Po požiadaní máte zároveň právo na to, aby sme predali Vaše osobné údaje v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému správcovi (ak je to technicky možné) a to za nasledujúcich podmienok: jedná sa o spracovanie založené na právnom dôvode, súhlasu, či zmluve a zároveň sa spracovanie prevádza automatizovano. Pri vyhoveniu právu na prenositeľnosť nesmieme nepríznivo ovplyvniť práva a slobody iných osôb.

5.6.  Máte z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vaších osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právneho dôvodu, kedy spracovanie je nevyhnutné pre účely naších oprávnených záujmov či tretej strany.

5.7.  Po vznesení námietky nebudeme Vaše osobné údaje dále spracovávať, pokiaľ neprekážeme závažné, oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašími záujmami alebo právami a slobodami, alebo na určení, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

5.8.  Námietku môžete vzniest aj konkrétne proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu alebo automatizovaného profilovania. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, osobné údaje už nebudú pre tieto účely ďalej zpracovávané, obdobne to tiež platí u automatizovaného profilovania.

5.9.  V prípade, že nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Len nás o tom informujte emailom, dopisom, telefonom či iným spôsobom, ktorý budeme schopní spracovať.

5.10.   Máte právo podať stiažnosť ve veci spracovanie Vaších osobných údajov našou spoločnosťou u dozorového orgánu: Úřadu pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel. 234 665 111; www.uoou.cz,príp. na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

 

Článok 6
Doba uložení osobných údajov

6.1.  Vaše osobné údaje budeme spracovávať vždy len po dobu nutnú k dosiahnutiu účelu, pre ktorý sme ich od Vás či tretej osoby získali alebo po dobu, ktorú nám ukladá zákon, že tieto informácie musíme uchovávať.

6.2.  Osobné údaje, ku ktorým nám udelíte súhlas k spracovaniu, budeme spracovávať ibe pre účel, ku ktorému tento súhlas udelíte, a po dobu, po ktorú nám tieto údaje zveríte. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nám prosím dajte na vedomie.

 

Článok 7
Bezpečnosť

7.1.  Nechceme sklamať Vašu dôveru, ktorou ste nám prejevili predaním Vaších osobných údajov, a preto sľubujeme, že budeme robiť všetko, čo bude v naších silách, aby sme Vaším údajom poskytli najvyššiu možnú mieru zabezpečenia.

7.2.  Vaše údaje budú spracovávať len tí naši zamestnanci či dodavatelia, ktorí ich nutne potrebujú k svojej činnosti tak, aby sme Vám mohli vždy poskytnúť tie najlepšie služby a tovat. Ostatní zamestnanci k Vaším údajom nebudú mať prístup.

7.3.  Súčastne je pre nás samozrejmosťou najvyššia možná miera technického zabezpečenia, ktorú budeme neustále zvyšovať tak, aby sme mohli Vaším osobným údajom vždy poskytnúť najvyšší štandard bezpečnosti.

REPRESS s.r.o.
Aktualizované: 25.5.2018